Terms and conditions

Disse handelsbetingelser gælder – medmindre andet er aftalt skriftligt – ved indgåelse af aftale om køb af ydelser og produkter fra Sommer Institute - Branding Leadership, CVR-nr. 38702823, c/o Miella Ravenscroft, 2770 Kastrup, support@miella.dk


Afvikling, ændring og aflysning

Ved køb af en session eller forløb hos Sommer Institute - Branding Leadership, vil du senest 48 timer efter din betaling, modtage en mail fra Miella Ravenscroft med forslag til tider til afholdelse af session og/eller forløbet. Levering af online produkter sker umiddelbart efter dit køb.

Sommer Institute - Branding Leadership har ret til med 24 timers varsel at ændre tidspunktet for købte ydelser, sessioner og undervisningsdage på uddannelser, kurser og workshops. Ved 1:1 sessioner fastlægges et nyt tidspunkt dog efter aftale mellem parterne. Ændringer giver ikke ret til hel eller delvis tilbagebetaling af betalte beløb.

Sommer Institute - Branding Leadership har ret til at aflyse købte ydelser/sessioner/forløb mod tilbagebetaling af den del af det betalte beløb, som dækker den/de aflyste ydelse(r)/session(er). Sommer Institute - Branding Leadership kan vælge, men er ikke forpligtet til, at tilbyde at erstatte den/de aflyste ydelse(r)/session(er) med nye efter nærmere aftale. Siger du ja til et evt. tilbud om erstatningsydelser/-sessioner, har du ikke også ret til tilbagebetaling.

Sommer Institute - Branding Leadership kan stoppe livekald på Take Your Life & Business To The Next Level med 1 måneds varsel - dog tidligst når du har modtaget livekald svarende til 3 måneder, som forløbet varer. 

Ved session er du selv ansvarlig for at møde eller ringe op eller logge på på de aftalte/meddelte tider, og for at du har en velfungerende telefon- og/eller internet forbindelse samt en aktiv e-mail konto med tilpassede spamfiltre. Du er selv ansvarlig for at oplyse dine til enhver tid aktuelle telefonnumre og e-mail adresser. Oplysningerne skal gives skriftligt på ovennævnte e-mail adresse. 

Når tidspunktet er aftalt, er sessiontiden bindende. Skulle det ske at du ikke fremmøder online på Skype, inden for 15 min. efter sessionstidens start, aflyses sessionen. Det er ikke muligt at få pengene retur eller bytte til en ny tid i dette tilfælde.

Ved tilmelding til forløb er du indforstået med, at du er forpligtet til at betale alle efterfølgende rater uanset indtil forløbet er betalt fuldt ud, uanset om du vælger at stoppe - og uanset årsag. 


Betaling og betalingsbetingelser

Alle priser er i danske kroner (DKK) og inklusiv moms, med mindre andet er angivet. Momsen udgør 25 % af købssummen og eventuelle gebyrer for betaling med dit betalingskort, er ikke momsbelagt.

På www.miella.dk har du mulighed for at betale med Visa/Dankort, Mastercard og American Express (dog ikke det danske Dankort) igennem den 100 % sikre betaling online med Stripe.

Ved kortbetaling er du selv ansvarlig for at give os besked, hvis du får nyt kort. Besked skal gives skriftligt på ovennævnte e-mail adresse.

Workshops, kurser, mentorforløb, VIP dage, online-forløb og andre ydelser skal betales fuldt ud eller via en ratebetalingsordning. Ved kortbetaling af ratebetalingsordninger er du selv ansvarlig for at tilkoble det rette kort til dine betalinger - dette gøres via www.simplero.com.

Uanset hvilken betalingsform som aftales, er aftalen/tilmeldingen endeligt bindende. Ved abonnements- eller ratebetaling trækkes beløbet hver måned på samme dato som din indmelding. Når du betaler 1. rate forpligter du dig til at betale de resterende.

Forsinket eller udebleven betaling kan ikke anses for gyldig opsigelse/ophævelse af aftalen. 

Ved forsinket/udebleven betaling tillægges morarente i henhold til Rentelovens regler.


Ansvarsbegrænsning

Ethvert erstatningsansvar, som Sommer Institute - Branding Leadership og /eller Miella Ravenscroft måtte pådrage sig i relation til de købte ydelser og produkter er begrænset til direkte skade og tab. Det er altid forbrugerens ansvar at handle på de ting, der bliver fortalt til sessionerne, og skal altid ses som inspiration til fremtidige skridt. 

Sommer Institute - Branding Leadership og /eller Miella Ravenscroft skal under ingen omstændigheder være ansvarlig for indirekte skade eller tab. Ansvarsfraskrivelsen for indirekte skade og tab gælder uanset arten af erstatningsansvar, og uanset om Sommer Institute - Branding Leadership og /eller Miella Ravenscroft har handlet simpelt uagtsomt. 

Sommer Institute - Branding Leadership og /eller Miella Ravenscrofts erstatningsansvar for direkte skade og tab er begrænset til 50 % af prisen på den ydelse eller det produkt, som erstatningsansvaret vedrører.


Rettigheder

Sommer Institute - Branding Leadership har alle rettigheder til leverede ydelser og produkter, hvad enten de er live, digitale eller trykte. Ved køb opnås alene en brugsret til det købte. Brugsretten er personlig. Det købte må kun anvendes til eget brug. Det købte skal behandles fortroligt og må ikke udleveres eller videregives til tredjemand. 

Alle digitalt købte produkter på onlineforløb, kan downloades så længe onlineforløbet er i gang, og det er forbrugerens ansvar at downloade materialet, inden at forløbet slutter.

Det købte må ikke anvendes til andre formål end det, hvortil det er købt, herunder må det købte særligt ikke anvendes kommercielt i direkte eller indirekte konkurrence med Sommer Institute - Branding Leadership´s virksomhed. 

Sommer Institute - Branding Leadership og Miella Ravenscrofts navne må ikke anvendes i reklame- eller referenceøjemed uden skriftlig tilladelse. Såfremt det købte eller Sommer Institute - Branding Leadership og Miella Ravenscrofts navne anvendes i strid med denne bestemmelse, er Sommer Institute - Branding Leadership berettiget til en bod på 100.000 (hundrede tusinde) kr. pr. overtrædelse. 

Såfremt der er tale om en fortsættende overtrædelse beregnes en ny konventionalbod for hver påbegyndt måned.

Sommer Institute - Branding Leadership er også berettiget til at få overtrædelsen stoppet ved fogedforbud uden sikkerhedsstillelse.

Tilfredshed eller pengene igen - gælder KUN på The Next Level forløbet:

Skulle du af en elle anden årsag ikke være tilfreds med forløbet, så giver vi dig alle pengene tilbage - no questions asked. 

Det eneste, det kræver, er, at du giver os besked senest 14 dage efter, at du har investeret i forløbet. Du skriver blot til os på support@miella.dk

Når de 14 dage er gået, er forpligter du dig til at betale beløbet fuldt ud uanset, om du vælger at stoppe undervejs - og uanset årsag. 

Datapolitik

Sommer Institute - Branding Leadership indsamler kun de oplysninger om dig, som du selv afgiver i forbindelse med køb af ydelser og produkter eller tilmelding til nyhedsbrevet. 

Formålet med indsamlingen er at kunne gennemføre det køb/den levering, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med. Vi behandler dine oplysninger fortroligt og i overensstemmelse med Persondatalovens regler. Dine oplysninger videregives ikke til tredjemand. 

Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger Sommer Institute - Branding Leadership har om dig. Hvis oplysningerne ikke er korrekte, har du ret til at få dem ændret eller slettet. Du kan rette henvendelse herom på ovennævnte e-mail adresse.


Fortrydelsesret for forbrugere

Hvis du er forbruger, har du 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos Sommer Institute - Branding Leadership. Fortrydelsesretten gælder dog ikke levering af digitalt indhold, som ikke leveres på et fysisk medium, eller levering af plomberede lyd- og billedeoptagelser eller computersoftware, som du har brudt plomberingen på.

Ved køb af ydelser løber 14 dages fristen fra den dag, hvor aftalen blev indgået. Sommer Institute - Branding Leadership yder ingen fortrydelsesret på ydelser som starter/leveres inden for 14 dage fra købsdatoen, og det er ikke muligt at få sine penge retur, efter afholdt session. Er der mere end 14 dage til start, og fortryder du købet, skal Sommer Institute - Branding Leadership underrettes herom senest 14 dage efter købet. 

Når de 14 dages fortrydelelsesret er udløbet, er dit køb bindende. 

Har du modtaget en del af en ydelse eller produkt, og ønsker du at gøre brug af din fortrydelsesret, skal du være opmærksom på, at vi modregner tilbagebetalingen med et rimeligt beløb, for den del af ydelsen, der allerede er leveret.

Uanset om du har købt ydelser eller produkter, skal du indenfor de 14 dage give os udtrykkelig meddelelse om, at du ønsker at fortryde dit køb, på ovennævnte e-mail adresse. Du kan ikke fortryde ved blot at nægte deltagelse i/modtagelse af eller ved uden videre at returnere købte ydelser/produkter. Produkter skal returneres til os inden 14 dage, og du skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med returneringen. Når vi har modtaget det returnerede produkt i ikke-forringet stand, refunderer vi dit tilgodehavende snarest muligt, dog senest inden for maks. fem måneder.

Når du tilmelder dig et forløb og betaler 1. rate er du forpligtet til at betale efterfølgende rater. 

Reklamationsret for forbrugere

Købelovens mangelsregler i forbrugerkøb, herunder den 24-måneders reklamationsfrist, finder anvendelse på køb af produkter. Den 24-måneders reklamationsfrist finder som udgangspunkt ikke anvendelse på køb af tjenesteydelser, så kontakt os med det samme, hvis du oplever problemer.


Klageadgang for forbrugere

Er du forbruger, og vil du klage over dit køb, skal du rette henvendelse til Miella Ravenscroft på ovennævnte e-mail adresse. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til relevante nævn på området, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.


Lovvalg og værneting

Aftalen er undergivet dansk ret. Enhver uoverensstemmelse mellem parterne skal afgøres ved Retten i København som første instans.

Ændring af betingelser

Sommer Institute - Branding Leadership har ret til, på et hvilken som helst tidspunkt, at foretage ændringer i gældende forretningsbetingelser. 

© 2018. Sommer Institute - Branding Leadership.
Alle rettigheder forbeholdes.

powered by
Simplero